Poplatky

Bankové spojenie VÚB Nitra
IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651
SWIFT SUBASKBX
Prosím použite variabilný symbol podľa účelu platby. Variabilné symboly sú uvedené pri každom úkone.
Do poznámky prosím uveďte meno člena/nečlena, týkajúceho sa poplatok.

Zápisné

pri vstupe do klubu

(variabilný symbol: 10)

5€

Ročný členský príspevok

(variabilný symbol: 10

20€

Bonitácia 

nečlen klubu (variabilný symbol: 50)

člen klubu (zľava -50%) (variabilný symbol: 40)


40€

20€

Mimoriadna bonitácia

pre člena

(variabilný symbol: 60

(mimoriadna bonitácia pre nečlena nie je možná)

50€+ náklady na bonitačnú komisiu

Krycie povolenie 

(platba na účet vopred)

(variabilný symbol: 20

nečlen klubu

člen klubu
18€

9€

Kontrola vrhu

(platba na účet vopred)

(variabilný symbol: 30

člen klubu

nečlen klubu50€
50€+náhrada cestovného podľa platných cestnových náhrad