Stanovy


Názov, sídlo a právne postavenie združenia

a./ Názov združenia: Klub priateľov nemeckých dôg ( KPND)

b./ Sídlo združenia: Fialková 2, Nitra-Zobor, 949 01

c./ Právne postavenie združenia: Klub priateľov nemeckých dôg, je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a samostatné združenie s vlastnou práv­nou subjektivitou a koná vo vlastnom mene. Je združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších noviel a predpisov, o združovaní občanov. Klub priateľov nemeckých dôg, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky a ostatné také osoby, ktoré sú priaznivcami plemena:

Nemecká doga , plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 235,

Klub priateľov nemeckých dôg, chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov vyplývajúce z ich členstva v združení.

II.

Úlohy združenia

Klub priateľov nemeckých dôg, plní najmä tieto úlohy:

1./ Spoluzúčastňuje sa na chove, zveľaďovaní, a zušľachťovaní nemeckých dôg v rámci štandardu a zlepšovanie ich vlastností.

2./ Úzko spolupracuje s majiteľmi, spolumajiteľmi a držiteľmi psov nemeckých dôg.

3./ Zostavuje návrhy plánov výstav, skúšok, chovateľských podujatí a iných aktivít s tým súvisiacich. Spolupôsobí pri organizovaní týchto podujatí, spracúva príslušnú štatistiku.

4./ Podporuje chov, ochranu a čistotu plemena, nákup krmív a liečiv vhodných pre plemeno nemeckých dôg.

5./ Pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými vnútroštátnymi a zahraničnými klubmi, ako aj štátnymi orgánmi a organizáciami a to najmä pri chove, a ochrane čistoty plemien, ako aj pri usporiadaní príslušných podujatí.

6./ Organizuje a zabezpečuje čistotu chovu plemien.

7./ Je nápomocný pri predaji šteniat pochádzajúcich z chovov jeho členov.

8./ Organizuje a zabezpečuje príslušné služobné cesty svojich členov týkajúce sa predmetov jeho činnosti.

9./ Pôsobí na rast odbornej a kultúrnej úrovne svojich členov s dôrazom na ochranu čistoty plemena.

10./ Zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov.

11./ Získava a organizuje mládež pre svoju činnosť.

III.

Majetok združenia

1./ Majetok Klubu priateľov nemeckých dôg, je jeho vlastníctvom. S týmto majetkom hospodári samostatne, podľa vlastných stanov, v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2./ Majetok Klubu priateľov nemeckých dôg tvorí :

a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj jeho výnosy,

b/ členské príspevky, účelové príspevky a zápisné,

c/ dotácie, subvencie a dary,

d/ príjmy z hospodárskej a inej činnosti,

e/ dotácie od sponzorov,

f/ iné.

3./ Klub priateľov nemeckých dôg, hospodári samostatne podľa spracovaného rozpočtu, ktorý schvaľuje jeho členská schôdza.

IV.

Členstvo v združení

1./ Členom Klubu priateľov nemeckých dôg, môže byť každý občan SR, alebo aj taký cudzí štátny príslušník, ako aj taká právnická osoba, ktorá je priaznivcom plemena nemeckých dôg.

2./ Členov do Klubu priateľov nemeckých dôg, prijíma výbor občianskeho združenia, Klub priateľov nemeckých dôg, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo, so súhlasom viac ako polovice hlasov všetkých jeho členov výboru.

3./ Prijatie za člena, Klubu priateľov nemeckých dôg , nadobúda účinnosť dňom podpísania jej stanov a zaplatením členského a iného príspevku.

4./ Počet členov, Klubu priateľov nemeckých dôg, nie je obmedzený.

5./ Výšku členského príspevku, účelových a mimoriadnych príspevkov určuje členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg

6./ Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára toho ktorého príslušného kalendárneho roka.

V.

Práva a povinnosti členov združenia

1./ Člen, Klubu priateľov nemeckých dôg, má právo najmä:

a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach , Klubu priateľov nemeckých dôg

b) voliť a byť volený do orgánov, Klubu priateľov nemeckých dôg

c) voliť a byť volený do orgánov Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii,

d) zúčastňovať sa na ostatnej činnosti, Klubu priateľov nemeckých dôg

e) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom, Klubu priateľov nemeckých dôg

f) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom slovenských a medzinárodných kynologických organizácii, ako aj oprávneným orgánom štátnej správy.

g) voliť a byť volený do orgánov a rozhodovať na členských schôdzach majú právo, pokiaľ sú starší ako 18 rokov

2./ Člen, Klubu priateľov nemeckých dôg, je povinný najmä:

a) dodržiavať právne predpisy o ochrane zvierat, o ochrane prírody, veterinárne predpisy, FCI, SKJ a ÚKK predpisy a nariadenia ,Stanovy Klubu priateľov nemeckých dôg, uznesenia jej orgánov, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení,

b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti,

c) angažovať a zúčastňovať sa aktívne v poslaní, Klubu priateľov nemeckých dôg, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a kynologickej morálky,

d) zaplatiť riadne a včas členský príspevok a iné príspevky

e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu hlásiť, Klubu priateľov nemeckých dôg zmenu svojej adresy,

f) nahradiť, Klubu priateľov nemeckých dôg, škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

g) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom, Klubu priateľov nemeckých dôg,

3./ Vyššie uvedené práva a povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov, Klubu priateľov nemeckých dôg,VI.Zánik členstva v združení

Členstvo v Klube priateľov nemeckých dôg, zaniká:

a) vystúpením, ktoré treba oznámiť písomne výboru, Klubu priateľov nemeckých dôg,

b) právoplatným rozhodnutím o vylúčení z Klubu priateľov nemeckých dôg,

c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,

d) smrťou člena, Klubu priateľov nemeckých dôg,

e) zánikom občianskeho združenie, Klubu priateľov nemeckých dôg,

f) rozhodnutím o odňatí čestného členstva v Klube priateľov nemeckých dôg,

g) zrušením rozhodnutia o prijatí za člena, Klubu priateľov nemeckých dôg,

VII.Orgány združenia

Orgánmi, Klubu priateľov nemeckých dôg, sú:

a) členská schôdza,

b) výbor,

c) kontrolór,

VIII.

Členská schôdza združenia

1./ Členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg, je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1 (jeden) krát za kalendárny rok.

2./ Na prijatie platného uznesenia členskej schôdze , Klubu priateľov nemeckých dôg, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na jej členskej schôdzi.

3./ Členskú schôdzu, Klubu priateľov nemeckých dôg, zvoláva poverený člen jej výboru, podľa plánu schváleného členskou schôdzou, alebo podľa aktuálnej potreby, s uvedením navrhovaného programu najmenej 10 (desať) dní vopred, na webovej stránke, písomne, faxom, e-mailom alebo cez sms správu. Výbor, Klubu priateľov nemeckých dôg, zvolá do 30 (tridsať) dní členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej 1/3-na všetkých členov združenia alebo kontrolór.

4./ Členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg, rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä však:

a) rozhoduje o zmene stanov združenia,

b) rozhoduje o zmene organizačného poriadku, chovateľského a bonitačného poriadku,

c) volí na trojročné funkčné obdobie predsedu, tajomník a poradcu chovu

d) volí na trojročné funkčné obdobie kontrolóra združenia,

e) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení v odvolacom konaní,

f) rozhoduje o stanovení výšky riadneho členského príspevku, ako aj o mimoriadnych a účelových členských príspevkoch,

g) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru združenia,

h) rozhoduje o zrušení združenia; toto uznesenie je povinná bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy,

i) rozhoduje o schválení správy výboru združenia, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami združenia,

j) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru združenia o uložení kárneho opatrenia,

k) rozhoduje o schválení správy výboru združenia, o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok a Kontrolóra o kontrole činnosti a hospodárenia združenia,

l) rozhoduje o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

m) rozhoduje o schválení plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.

5./ V programe prvej členskej schôdzi toho ktorého roku musia byť zahrnuté tieto body:

a) schválenie správy výboru združenia o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok,

b) správa kontrolóra združenia o kontrolnej činnosti a hospodárenia spoločnosti,

c) rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

d) schválenie plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,

e) schválenie výšky členských príspevkov,

f) schválenie uznesení členskej schôdze,

IX.

Výbor združenia

1./ Výbor, Klubu priateľov nemeckých dôg, je výkonným orgánom združenia.

2./ Činnosť výboru, Klubu priateľov nemeckých dôg, spočíva najmä v tom, že :

a) spravuje záležitosti združenia v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom združenia,

b) zodpovedá za dodržiavanie kynologickej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny združenia,

c) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení,

d) v kárnom konaní proti členom združenia rozhoduje ako prvostupňový správny orgán,

e) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi združenia.


3./ Výbor, Klubu priateľov nemeckých dôg, sa skladá z predsedu, tajomníka a poradcu chovu.

4./ Prípadných ďalších členov výboru združenia určí členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg, vo výbore nemožno jednotlivé funkcie spojiť.

5./ Schôdze výboru, Klubu priateľov nemeckých dôg., zvoláva písomne, faxom, e-mailom, alebo cez sms správu, predseda združenia, alebo iný poverený člen výboru, najmenej 3 (tri) dni vopred. V neodkladných prípadoch (ak vec neznesie odklad), je možné schôdzu výboru združenia zvolať aj bez dodržania uvedenej 3 (troj) dňovej lehoty.

6./ Výbor, Klubu priateľov nemeckých dôg, môže vydávať interne smernice pre činnosť klubu.


7./ Na schôdzu výboru združenia sa pozýva aj kontrolór, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.

X.

Práva a povinnosti členov výboru združenia

1./ Predseda, Klubu priateľov nemeckých dôg, najmä:

a) koná v mene občianskeho združenia,

b) zvoláva zasadnutia výboru a členskej schôdze,

c) podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,

d) kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru združenia,

e) dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,

f) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré uložili združeniu štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie,

g) vybavuje neodkladné a naliehavé náležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej schôdzi.

2./ Tajomník , Klubu priateľov nemeckých dôg, najmä:

a) koná koná v mene občianskeho združenia, v neprítomnosti predsedu združenia so všetkými jeho právami a povinnosťami,

b) vedie výborové a členské schôdze združenia,

c) vybavuje bežnú korešpondenciu,

d) opatruje pečiatku, stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité pí­somnosti združenia a zodpovedá za ich riadne uloženie,

e) vyhotovuje zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ sa funkciou zapisovateľa nepoverí iný člen výboru,

f) predkladá výboru prihlášku nových členov, žiadosti o zrušenie členstva, vedie zoznam členov,

g) disponuje, spoločne s predsedom, s finančnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte združenia,

h) prijíma a realizuje všetky peňažné plnenia,

i) vedie príručnú pokladnicu a zodpovedá za pokladničnú hotovosť,

j) zostavuje výkaz o hospodárení a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi združenia,

3./ Poradca chovu, Klubu priateľov nemeckých dôg, najmä:

a) dozerá, aby sa chov šteniat vykonával podľa zásad riadneho kynologického hospodárenia v súlade s predpismi o kynológii,

b) informuje výbor a členskú schôdzu o stave psov a navrhuje potrebné opatrenia,

c) informuje výbor a členskú schôdzu o vydaných pripúšťacích povoleniach, uskutočnených krytiach a vrhoch

XI.

Kontrolór združenia

1./ Kontrolór, Klubu priateľov nemeckých dôg, je kontrolným orgánom združenia, ktorý je nezávislý na výbore, ktorý sa volí členskou schôdzou na dobu 3 (troch) rokov.

2./ Kontrolór, Klubu priateľov nemeckých dôg, sa zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

3./ Kontrolór, Klubu priateľov nemeckých dôg, volí členská schôdza združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľné s členstvom vo výbore, komisiách a výstavných výboroch .

4./ Kontrolór, Klubu priateľov nemeckých dôg, kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä plnenie plánu finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí združenia.

XII.Zastupovanie združenia

Klub priateľov nemeckých dôg , navonok zastupuje predseda združenia, v jeho neprítomnosti s poverením (písomným, e-mailom, sms) tajomník.

XIII.

Zápisnice o rokovaní orgánov združenia

1./ O rokovaní orgánov, Klubu priateľov nemeckých dôg a jeho výsledkoch sa robia stručné, jasné, výstižné a zrozumiteľné zápisnice, ktoré sa archivujú.

2./ Zápisnice z členskej schôdze , Klubu priateľov nemeckých dôg, podpisuje predseda a overovateľ zápisnice.

3./ Zápisnice zo zasadnutia výboru, Klubu priateľov nemeckých dôg, podpisuje predseda a tajomník.

XIV.

Členská disciplína združenia

1./ Členovi občianskeho združenia, Klubu priateľov nemeckých dôg , ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení a na jeho nápravu, vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti nepostačuje pohovor, môže výbor združenia podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy kárnych opatrení:

a) pokarhanie pred výborom,

b) podať návrh príslušným orgánom na výmaz chovateľskej stanice,

c) vylúčenie zo združenia.

2./ Vylúčiť z Klubu priateľov nemeckých dôg, možno len takého člena združenia, ktorý hrubo alebo opätovne do 3 (troch) rokov od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého príslušným orgánom združenia, porušil interné predpisy združenia, alebo predpisy upravujúce kynológiu, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči združeniu, alebo konal v rozpore so

záujmami združenia.

3./ Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne, rozhodnutie musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

4./ Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému členovi združenia.

XV.

Hospodárenie združenia

l./ Klub priateľov nemeckých dôg, má samostatnú právnu subjektivitu, hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou.

2./ Klub priateľov nemeckých dôg, zo svojich zdrojov zabezpečuje náklady na svoju réžiu ako aj finančné prostriedky na úhradu technického zabezpečenia podujatí organizované združením a úhradu daní a ostatných poplatkov.

3./ Po schválení ročných hospodárskych výsledkov, členská schôdza združenia môže určiť výšku vkladu účelového príspevku, na jedného člena, na nasledujúci kalendárny rok.

4./ Funkcionári, ako aj radoví členovia, Klubu priateľov nemeckých dôg, za vykonané úkony v prospech združenia, majú právo vyúčtovať svoje hotové výdavky - cestovné, stravné.

5./ Členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg, môže schváliť aj paušálne odmeny za výkon jednotlivých funkcií v združení.

6./ Za jednotlivé pracovné výkony môže členská schôdza, Klubu priateľov nemeckých dôg, schváliť bodový systém.

XVI.Zánik združenia

l./ Klub priateľov nemeckých dôg , zaniká:

a) uznesením členskej schôdze združenia,

b) rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

2./ Pri zániku, Klubu priateľov nemeckých dôg, uznesením členskej schôdze, vykoná likvidáciu likvidátor menovaný členskou schôdzou združenia.

3./ Pri zániku, Klubu priateľov nemeckých dôg, rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vykoná likvidáciu určený likvidátor.

4./ Likvidátor najmä:

a) sústredí peňažné prostriedky, Klubu priateľov nemeckých dôg, na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo zabezpečí ostatný hnuteľný majetok a nehnuteľnosti združenia,

b) z prípadného výťažku uhradí záväzky, Klub priateľov nemeckých dôg,

c) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky, Klub priateľov nemeckých dôg,

d) zabezpečí uloženie spisového materiálu v štátnom archíve SR v súlade so zákonom o archívnictve a skartačným poriadkom,

e) správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

XVII.

Záverečné ustanovenia

1./ Stanovy , Klubu priateľov nemeckých dôg, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Nitre dňa 9.8.2016